I Ensiapu

A. Hätäensiapukurssi 4 t

Kohderyhmä
Yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Tavoitteena on, että kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö
1. Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
2. Hätäensiavun perusteet

3. Tapaturmien ehkäisy
4. Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

Todistus
Hätäensiaputodistus 4 t on voimassa kolme vuotta. Hätäensiapukurssi 4 t päivittää voimassa olevan EA1® tai EA2® -todistuksen kolmeksi vuodeksi eteenpäin yhden kerran.

B. Hätäensiapukurssi 8 t

Kohderyhmä
Yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Tavoitteena on, että kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö
1. Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
2. Hätäensiavun perusteet

3. Haavat
4. Tavallisimmat sairauskohtaukset
5. Palovammat
6. Tapaturmien ehkäisy
7. Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Todistus
Hätäensiaputodistus 8 t on voimassa kolme vuotta. Hätäensiapukurssi 8 t päivittää voimassa olevan EA1® tai EA2® -todistuksen kolmeksi vuodeksi eteenpäin yhden kerran.

C. Ensiapukurssi EA1® 16 t

Kohderyhmä
Yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Tavoitteena on, että kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö
1. Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
2. Hätäensiavun perusteet

3. Haavat
4. Tavallisimmat sairauskohtaukset
5. Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
6. Nivelvammat ja murtumat
7. Myrkytykset

Todistus
Ensiapukurssi EA1® -todistus on voimassa kolme vuotta.

D. Ensiapukurssi EA2® 8-16 t

Kohderyhmä
Yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Tavoitteena on, että kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö
1. Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
2. Hätäensiavun kertaus

3. Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä

4. Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

5. Ensiapu ja ehkäisy

6. Lisäksi ryhmäkohtaiset erityisaiheet

Todistus
Ensiapukurssi EA2® -todistus on voimassa kolme vuotta. EA2® -kurssille voi osallistua, kun EA1® -kurssin todistus on voimassa.

II Ergonomia

Potilassiirtoergonomia

A. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuskokonaisuus, 3 op

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja alan opettajille suunnattu 3 opintopisteen koulutuskokonaisuus, joka on otettu käyttöön vuonna 2010. Koulutuksen tavoitteena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta potilaiden liikkumisen ja siirtymisten avustamisessa. Koulutuksessa on määritetty potilassiirtojen turvalliseen hallintaan vaadittu tieto-taitotaso, jonka koulutukseen osallistuva todentaa käytännön kokeella.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -opintokokonaisuus on kehitetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveydenhuollon siirtoergonomian tiedonvälitysverkoston asiantuntijaryhmän kanssa.

Kohderyhmä
Potilassiirtoja tekevät sosiaali- ja terveysalan työntekijät, kuten hoiva-avustajat, lähihoitajat, sairaanhoitajat, potilaskuljettajat, kuntohoitajat, fysioterapeutit sekä alan opettajat ja -opiskelijat

Koulutuksen sisältö
1. Etäopiskelu verkossa, Työterveyslaitoksen Moodle-oppimisympäristössä (2kk)

2. Lähiopetus (2 x 8 tunnin päivä / 4 x 4 tunnin päivä)

3. Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla (vähintään 1 kk)

4. Kertaus ja käytännön koe (1 pv)

Todistus: Nimikoitu Potilassiirtojen Ergonomiakortti® sekä erillinen todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

 

ergoeas - potilassiirtojen ergonomiakortti

Potilassiirtoergonomia

B. Siirto- ja avustamistaidot potilastyössä - Kohdetyöpaikan mukaan räätälöidyt koulutukset

Koulutuksen tavoitteena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta potilaiden liikkumisen ja siirtymisten avustamisessa.

Kohderyhmä
Potilassiirtoja tekevät sosiaali- ja terveysalan työntekijät (esim. hoiva-avustajat, lähihoitajat, potilaskuljettajat, sairaanhoitajat) sekä omaishoitajat

Esimerkkejä koulutuksista

ergoeas - Siirto- ja avustamistaidot potilastyössä

Työturvallisuus ja riskien hallinta

C. Fyysisen kuormituksen ja apuvälineiden tarkoituksenmukaisen käytön arviointi

Arvioinnissa huomioidaan fyysisestä kuormituksesta aiheutuvat riskit, niiden ennaltaehkäisy ja hoidon laadukkuus.

Kohderyhmä
Osastonhoitajat sekä osastojen/työyksiköiden ergonomiavastaavat

Arvioinnin sisältö

Ergoeas -  Fyysisen kuormituksen ja apuvälineiden käytön tarkoituksenmukaisen käytön arviointi

Työhyvinvointi

D. Kehittämissuunnitelma kohdetyöpaikan työhyvinvoinnin ja ergonomian edistämiseksi

Kehittämissuunnitelman lähtökohtana on työyhteisön nykytilanne, josta arvioidaan ne asiat, jotka toimivat hyvin ja ne kohdat, joita tulisi kehittää eli löytää työyhteisön vahvuudet ja kehittämiskohteet. Keskeistä on, että työyhteisö yhdessä suunnittelee konkreettiset askeleet eteenpäin, sillä työhyvinvoinnin ja ergonomian kehittäminen on koko työyhteisön asia.

Kohderyhmä
Työyhteisöt, jotka haluavat kehittää työyhteisönsä hyvinvointia ja ergonomiaa

Kehittämissuunnitelman sisältö
1. Työpaikan kokonaistilanteen arviointi lomakekyselynä, jossa aihealueina ovat:

A. Henkilöstön työkyky, ammatillinen osaaminen ja hyvinvointi työssä
B. Kehittämiskohteet työssä:

2. Neljä yhteistapaamista työyhteisön jäsenten kanssa
3. Kehittämiskohteiden seuranta- ja arviointipalaveri 6 kuukauden kuluttua

Ergoeas -  kehittämissuunnitelma kohdetyöpaikan työhyvinvoinnin ja ergonomian edistämiseksi

III. Yritysyhteistyö

Kohderyhmä
Organisaatiot, jotka tarvitsevat henkilöstövahvistusta erilaisten koulutusten pitämiseen sekä projektiluonteisiin työtehtäviin

Esimerkkejä koulutusten aihealueista

Esimerkkejä erilaisista työtehtävistä

Ergoeas - tutkimus ja tiedonkeruu